element dekoracyjny kwiaty

Formalności:

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu i przysługuje w razie śmierci:
ubezpieczonego,

 1. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty,
 3. lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek
 5. macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po
 6. ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 7. członka rodziny wymienionej w pkt. 1-2.

 

Członkami rodziny, o których mowa w pkt 5, są:

 1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 3. wnuki i rodzeństwo,
 4. małżonek (wdowa i wdowiec),
 5. rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Od 1 marca 2015 roku do kręgu członków rodziny, za które przysługuje zasiłek pogrzebowy, włącza się również dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, dziadków oraz osoby, nad którymi sprawowana jest opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 

Podstawowymi dokumentami do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
 2. skrócony odpis aktu zgonu,
 3. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
 4. dokumenty potwierdzając pokrewieństwo lub powinowactwo.

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego
wynosi: 4000,00 zł

Załatwianie formalności urzędowych

Formalności związane z pogrzebem należy załatwiać w biurach Zarządu Cmentarzy Komunalnych: przy ul. Witomińskiej 76 oraz przy cmentarzu komunalnym w Kosakowie ul. Rzemieślnicza 26 c.

Wymagane dokumenty:

 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 2. dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka,
 3. legitymacja emeryta lub rencisty (w przypadku gdy osoba zmarła była emerytem lub rencistą).

 

Karta zgonu – jest dokumentem wystawionym przez lekarza, stwierdzającego zgon. Na podstawie tego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymuje się 3 skrócone akty zgonu. Część tej karty , podpieczętowana przez USC, jest konieczna do złożenia w administracji cmentarza, na którym osoba zmarła będzie pochowana.

 

Akt zgonu – wydawany jest przez urząd stanu cywilnego, w gminie na terenie której, nastąpił zgon. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 1. małżonek lub dzieci zmarłego,
 2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
 3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Zgłaszając zgon należy jednocześnie dostarczyć do USC kartę zgonu oraz zwrócić dowód osobisty zmarłej. Wydanie osobie zgłaszającej zgon trzech egzemplarzy odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika USC jest bezpłatne. W razie udzielenia pełnomocnictwa firmie pogrzebowej do zgłoszenia zgonu w USC ponosi się koszty opłaty skarbowej (w wysokości 17,-zł).